Kdy se stane podnikatel plátcem DPH?

Pokud nepředpokládáte velké obraty za rok, není nutné se na počátku podnikání dobrovolně přihlašovat k plátcovství k DPH. Odpadne vám i povinnost k podávání přiznání k DPH každé čtvrtletí nebo měsíc, podle typu plátcovství.

Plátcem DPH se stane podnikatel tehdy, pokud jeho obrat (příjmy z podnikání) za dvanáct měsíců po sobě jdoucích (nemusí to být kalendářní rok, ale např. období za duben 2014 až březen 2015, nebo za listopad 2014 až říjen 2015) přesáhne hranici milionu korun.

K plátcovství DPH je však nutné se přihlásit, pokud m.j.:

  • Plánujete velké obraty ihned (nemusíte tak sledovat, kdy přesáhnete hranici k překročení limitu pro povinnost k registraci)
  • Budete nakupovat zboží v Evropské unii za více než 326 tisíc korun.

Stanoveno Zákonem o DPH č. 235/2004 SB, §6 a dále.

Podnikatel Novák splní podmínku obratu (dodání služeb, zboží aj.) 1 milion na konci dubna 2017. Jeho povinností je do 15 dnů po měsíci, kdy přesáhl výši obratu, podat přihlášku k Registraci.

Podle Zákona o dani z přidané hodnoty se stane měsíčním plátcem (viz §99 zákona).
Od 1.6.2017 je povinen vystavovat daňové doklady a měsíčně podávat Přiznání k DPH na příslušný finanční úřad.

Pro změnu zdaňovacího období – z měsíčního na čtvrtletní – může podnikatel požádat pouze tehdy, pokud m.j. (viz § 99a zákona):

  • Jeho obrat za bezprostředně předcházející kalendářní rok nepřesáhl Kč 10 000 000,00
  • Není nespolehlivým plátcem
  • Změnu zdaňovacího období oznámí správci daně do konce měsíce ledna příslušného kalendářního roku.

O změnu si ale může požádat až po uplynutí daného kalendářního roku, ve kterém byl registrován k dani a po uplynutí následujícího kalendářního roku.

Pan Novák si chce změnit zdaňovací období na čtvrtletní, takže může o tuto změnu požádat nejdříve po uplynutí roku 2018. A musí podat žádost nejpozději do 31.1.2019.