Povinnost k OR

Účetní závěrka a výroční zpráva se zveřejňují do 30 dnů od schválení k tomu příslušným orgánem (tedy zejména valnou hromadou), nejpozději však do konce bezprostředně následujícího účetního období (tzn. že za rok 2015 musí být založeny nejpozději do 31.12.2016).

Pokutu za nezveřejnění může vymáhat příslušný Finanční úřad až do výše 3% hodnoty aktiv firmy (dle zákona o účetnictví). Ale pokutu za nezveřejnění může vymáhat i příslušný rejstříkový soud, a to až do výše Kč 100 000,00 (podle zákona o veřejných rejstřících).

Kdy musí proběhnout valná hromada v souvislosti s účetní závěrkou

Svolání valné hromady je povinností jednatele. Musí se svolat do 6 měsíců po skončení účetního období – tj. do 30.6. (§ 181/2 ZOK). Musí se svolat písemně nejpozději 15 dnů přede dnem konání valné hromady. Na pozvánce musí být: termín konání, místo konání, pořad jednání valné hromady a návrh usnesení. Valná hromada nemusí probíhat u notáře. S notářským zápisem musí být pouze u firmy s jediným jednatelem a jediným společníkem.

Na valné hromadě se schvaluje:

 • Účetní závěrka (rozvaha, výsledovka, příloha k účetní závěrce)
 • Rozhodnutí, jak naložit, resp. jak se bude uhrazovat ztráta z činnosti
 • Rozhodnutí, jak použít zisk z činnosti
  • Uhradí se z ní ztráta předchozích let
  • Rozdělení společníkům podle jejich podílů na firmě
  • Přidělení části zisku do fondu kulturních a sociálních potřeb (§6/9d)
   • Musí být směrnice na čerpání prostředků z FKSP (účet 427)
   • Peníze lze použít formou příspěvku (nepeněžní plnění) na kulturní nebo sportovní akce.
   • Nepeněžní plnění při poskytnutí zájezdu do výše Kč 20 000,00 na zdaňovací období
   • Použití tělovýchovných a sportovních zařízení